Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Novinky


Veřejné zakázky v kontextu evropských a národních projektů – Quo vadis?


14.5.2014 se konala konference na téma „Veřejné zakázky v kontextu evropských a národních projektů – Quo vadis?“, kam jsme byli přizváni jako jedna z prezentujících stran. Na níže uvedeném linku je k shlédnutí prezentace s názvem : „Zadávání veřejných zakázek podle metodiky OPVK“, jenž byla na konferenci námi představena.

Odkaz na prezentaci

čt 14.5.2014

Kdy má účetní jednotka povinný audit v roce 2014?


Připravili jsme přehled pravidel pro povinné ověřování účetní závěrky auditorem pro účetní období započatá od 1. ledna 2014. Pro účetní období započatá do konce roku 2013 odkazujeme na náš dřívější článek z listopadu 2013.

Základní kvantitativní kriteria (aktiva, obrat, zaměstnanci) zůstávají v roce 2014 nezměněná:
1. aktiva celkem více než 40 milionů Kč; aktivy celkem se pro účely tohoto zákona rozumí úhrn zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o opravné položky a odpisy majetku,
2. roční úhrn čistého obratu více než 80 milionů Kč; ročním úhrnem čistého obratu se rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti,
3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50, zjištěný způsobem stanoveným na základě zvláštního právního předpisu, Audit akciové společnosti
Akciové společnosti mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jedno ze tří uvedených kritérií.

Audit svěřenského fondu
Svěřenské fondy podle občanského zákoníku mají obdobně jako akciové společnosti povinnost ověření účetní závěrky auditorem, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jedno ze tří uvedených kritérií.

Audit evropské společnosti
Evropské společnosti se sídlem v České republice mají obdobně jako akciové společnosti povinnost ověření účetní závěrky auditorem, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jedno ze tří uvedených kritérií.

Audit společnosti s ručením omezeným
Společnosti s ručením omezeným mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří kritérií.

Audit ostatních obchodních korporací
Pro audit komanditní společnosti, audit veřejné obchodní společnosti, audit družstva, evropského hospodářského zájmového sdružení a evropské družstevní společnosti platí obdobné, jako pro audit společnosti s ručením omezeným. Mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří kritérií.

Audit zahraniční právnické osoby
Pro zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky, které jsou podle právního řádu, podle kterého jsou založeny nebo zřízeny, účetní jednotkou nebo jsou povinny vést účetnictví, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů, platí stejné pravidlo, jako pro audit společnosti s ručením omezeným.

Audit fyzických osob
Pro audit podnikajících fyzických osob platí stejné pravidlo, jako pro audit společností s ručením omezeným.
Audit politické strany a politického hnutí
Politické strany a hnutí jsou povinny předložit každoročně do 1. dubna Poslanecké sněmovně k informaci výroční finanční zprávu, která zahrnuje zprávu auditora o ověření roční účetní závěrky s výrokem bez výhrad.

Audit nadace
Dosahuje-li nadační kapitál nebo obrat nadace v uplynulém účetním období výše alespoň pět milionů Kč, podléhají řádná účetní závěrka, mimořádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka ověření auditorem. Ověření auditorem podléhá účetní závěrka i v případě, rozhoduje-li se podle ní o zvýšení nebo snížení nadačního kapitálu, nebo o přeměně nadace.

Audit ústavu
Účetní závěrku ústavu ověřuje auditor, pokud mu to ukládá zakladatelské právní jednání nebo statut, anebo pokud výše čistého obratu ústavu překročí deset milionů Kč. V těchto případech auditor ověřuje i výroční zprávu ústavu.

Audit investičního fondu
Účetní závěrka investičního fondu se ověřuje auditorem (audit standardního fondu kolektivního investování, audit speciálního fondu kolektivního investování a audit fondu kvalifikovaných investorů).

Audit dalších subjektů
Legislativa dále stanovuje povinný například pro pojišťovny, Fond pojištění vkladů, Kancelář pojistitelů. Povinný audit zároveň znamená automatické prodloužení termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob ze 3 měsíců na 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

Ve specifických případech (například v průběhu konkursu, před reorganizací,..-) nemusí existovat povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem ani při splnění obvyklých kriterií.

Konkrétní situaci a nutnost ověření účetní závěrky auditorem Vám rádi posoudíme.čt 27.2.2014

Poslanecká sněmovna schválila zákonná opatření Senátu


Poslanci schválili 27. listopadu 2013 zákonná opatření Senátu, která mění daňové zákony v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014. Připravili jsme pro Vás přehled vybraných změn:

- Dědická a darovací daň je začleněna do zákona o daních z příjmů. Veškeré příjmy fyzických a právnických osob z nabytí dědictví nebo odkazu se osvobozují od daně z příjmů. Dary se osvobozují v obdobném rozsahu, jako je tomu pro účely současné daně darovací.
- Lhůta pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů je prodloužena ze šesti měsíců na tři roky. Zároveň je zavedeno osvobození příjmu z prodeje cenných papírů, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 100 000Kč.
- Samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou zvláštní sazbou jsou příjmy z dohody o provedení práce podle zákoníku práce do výše 10 000 Kč (dříve 5 000 Kč ). Tento příjem nepodléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění.
- Příjmů za práci žáků a studentů z praktického výcviku jsou od daně z příjmů osvobozeny (žáci a studenti nejsou považovány za zaměstnance v oblasti nemocenského, důchodového ani zdravotního pojištění).
- Limit osvobození u plateb zaměstnavatelů na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění zůstává 30 000 Kč.
- Paušální výdaje podnikatelů zůstávají v podstatě zachovány jako v současné podobě.
- Způsob stanovení základu daně účetních jednotek je zpřesněn v návaznosti na judikaturu NSS v oblasti nerealizovaných kursových zisků.
- Zavádí se definice finančního leasingu.
- Podílové fondy mohou odepisovat hmotný majetek.
- Zdanění svěřenských fondů je v podstatě upraveno obdobně jako s.r.o.
- Příloha č. 1 reaguje na aktuální klasifikaci. Došlo pouze k výjimečnému přesunu položek u tzv. transportních zařízení pro přepravu kusových materiálů se druhé do třetí odpisové skupiny.
- Zrušení superhrubé mzdy předpokládané od roku 2015 nenastane.
- Daň z nabytí nemovitých věcí zůstává ve výši 4% a i nadále ji bude platit prodávající.


čt 28.11.2013

Kdy má účetní jednotka povinný audit v roce 2013?


Ke konci roku si mnohé obchodní společnosti kladou otázku, zda je pro ně audit účetní závěrky povinný.
Akciové společnosti mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jedno ze tří uvedených kritérií:

1. aktiva celkem více než 40 milionů Kč; aktivy celkem se pro účely tohoto zákona rozumí úhrn zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o opravné položky a odpisy majetku,
2. roční úhrn čistého obratu více než 80 milionů Kč; ročním úhrnem čistého obratu se rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti,
3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50, zjištěný způsobem stanoveným na základě zvláštního právního předpisu,

Společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti a družstva mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří kritérií uvedených v bodech 1 až 3 výše. Obdobně to platí pro zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají.

Nadace, Fond pojištění vkladů, Kancelář pojistitelů mají účetní závěrku povinně ověřovánu auditorem vždy.

Obecně prospěšné společnosti mají účetní závěrku povinně ověřovánu auditorem, pokud 1. jsou příjemci dotací nebo jiných příjmů ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně z rozpočtu jiného územního orgánu nebo od státního fondu, jejichž celkový objem přesáhne v účetním období, za nějž je účetní závěrka sestavována, jeden milion Kč, nebo 2. ve výši čistého obratu překročily deset milionů Kč.

U nadačního fondu musí být auditorem účetní závěrka ověřena za kalendářní rok, v němž úhrn celkových nákladů nebo výnosů vykazovaných nadačním fondem převýší 3 miliony Kč nebo pokud majetek nadačního fondu je vyšší než 3 miliony Kč Povinný audit zároveň znamená automatické prodloužení termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob ze 3 měsíců na 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

Pro zajímavost uvádíme, že podle textu zákonného opatření Senátu se v roce 2014 pravidla pro povinný audit nemění. Pro svěřenské fondy podle novelizovaného občanského zákoníku by měly platit obdobná kriteria jako pro akciové společnosti.

po 4.11.2013

Zákonné opatření o změně daňových zákonů schváleno Senátem


Senát 9. a 10. října schválil zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí a zákonné opatření o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva od počátku 2014. Předchozí návrh změn daňových zákonů Senát v září zamítl. Zákonná opatření Senátu musí být schváleno Poslaneckou sněmovnou na její první povolební schůzi.

Obdobně jako doposud je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí převodce. Nabyvatel může být poplatníkem pouze v případě, že se tak smluvní strany dohodnou. Zákonné opatření o změně daňových zákonů především zapracovává do daňových zákonů novou terminologii související s účinností nového občanského zákoníku. Kromě toho upravuje integrace daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů.

čt 17.10.2013

White Paper on Transfer Pricing Documentation


30. července publikovalo OECD návrh veřejné diskuse pod názvem bílý papír k dokumentaci převodních cen (White Paper on Transfer Pricing Documentation). Veřejnost byla požádána o komentář k otázce jak mohou být pravidla pro dokumentaci převodních cen vylepšena, sjednocena a zjednodušena. 3. října publikovalo OEDC memo k dokumentaci převodních cen a k uvádění informací podle zemí (Memo on transfer pricing documentation, country-by-country reporting).

Mamorandum navazuje na bod 13 BEPS akčního plánu požadujícího po OECD specifikovat požadavky pro daňové poplatníky pro uvádění příjmů, placených daní a ukazatelů ekonomické aktivity podle společné šablony. Zveřejňované informace by měly poskytnout podklady pro účinné hodnocení rizik a uplatnění pravidel převodních cen.

K uvedeným materiálům proběhnou na půdě OECD veřejné konzultace 12-13 listopadu 2013.

st 16.10.2013

Nové projekty


Společnost získala zakázku od Správy Krkonošského národního parku, kde bude provádět audit projektu "LIFE CORCONTICA (LIFE11 NAT/CZ/490), který je financován ze zdrojů Evropské komise z programu LIFE+ PŘÍRODA.

Další významnou zakázkou bude realizace auditu projektu Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v Národní technické knihovně.

út 27.8.2013

OECD zveřejnilo akční plán proti snižování základu daně a transferu zisků (BEPS)


OECD vydalo 19. července 2013 tiskovou zprávu k BEPS (Base Erosion and Profit Shifting): Národní daňové zákony nedrží krok s globalizací společností a digitální ekonomikou, což vede k mezerám, které mohou být využity nadnárodními společnostmi k umělému snižování daní.

OECD Akční plán proti snižování základu daně a transferu zisků (BEPS) představuje přehled kroků v oblastech, které by měly umožnit vládám dosáhnout potřebných daňových příjmů.

Plán byl připraven na žádost zemí G20 v reakci na probíhající OECD iniciativu. Byl představen na schůzce ministrů financí G20 konané v červenci v Moskvě. Uvádí 15 konkrétních kroků, které by měly poskytnou domácí a mezinárodní nástroje k zabránění společnostem v placení malých nebo žádných daní.

Akční plán se zaměřuje na digitální ekonomiku, která nabízí svět produktů a služeb bez hranic, které příliš často nespadají do daňového režimu žádné konkrétní země umožňují dosáhnout nezdaněných příjmů.

Akční plán bude rovněž rozvíjet nové standardy pro zamezení tzv. dvojímu nezdanění příjmu prostřednictvím vícenásobných odečtů nákladů a umělého využívání smluv o zamezení dvojímu zdanění (treaty-shopping).

Existující smlouvy o zamezení dvojímu zdanění a současná pravidla pro převodní ceny (transfer pricing) mohou vést k oddělení zisků od činností, které je vytvářejí. Akční plán má záměr uvést zdanitelné zisky do souladu s vykonávanými aktivitami a zabránit tak umělým přesunům zisků pomocí převodu nehmotných aktiv (patentů, autorských práv), rizik a kapitálu ze zemí, ve kterých je hodnota vytvářena, do zemí s výhodnějším daňovým režimem.

Předpokládá se, že daňoví poplatníci budou mít povinnost oznamovat svá opatření v oblasti daňového plánování a pravidla dokumentace v oblasti převodních cen, placené daně ve struktuře po jednotlivých zemích. Zároveň lze očekávat doplnění současného systému mezinárodních dvoustranných smluv o zamezení dvojímu zdanění o vícestrannou dohodu mezi zeměmi OECD, G20 a dalšími dobrovolně připojenými zeměmi, jako formu implementace opatření, která budou v návaznosti na akční plán přijata.

po 22.7.2013

Projekty společnosti AUDIT DANĚ CZ s.r.o.


Společnost získala zakázku na Českém úřadě zeměměřickém a katastrálním v Praze 8 – Kobylisích, kde bude provádět audit projektu „Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK, č. CZ.01.06/1.01.00/03.05893, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Další významnou zakázkou bude realizace auditu Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Karlovarského kraje v rámci Prioritní osy 1.

st 24.4.2013

Nespolehlivý plátce DPH


Nespolehlivým se může plátce DPH stát pouze na základě rozhodnutí správce daně. V současné době jsou všichni plátci evidovaní v registru tak, že nejsou nespolehliví plátciFinanční správa ČR pracuje na technickém řešení, které umožní on-line zjišťování spolehlivosti konkrétních plátců daně formou webové služby.

Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace, kdy:

  • plátce porušil své zákonem stanovené povinnosti, což mělo za důsledek vyměření daně nebo doměření DPH v minimální výši 500 tisíc Kč podle pomůcek. Při rozhodování o nespolehlivosti plátce lze přihlížet výhradně k porušením plnění povinností nastalým v řízeních nebo v souvislosti s řízeními, která byla zahájena po 1. 1. 2013.

  • Plátce se zapojil do obchodů, u kterých existuje odůvodněná obava, že z nich nebude uhrazena DPH, a proto správce daně po 1. 1. 2013 vydal u tohoto plátce zajišťovací příkaz, který nebyl ve lhůtě uhrazen.

  • U plátce je po dobu nejméně tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích evidován kumulativní nedoplatek na DPH ve výši minimálně 10 mil. Kč bez příslušenství daně, a to z daňových povinností vyměřených, případně doměřených po 1. 1. 2013.

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

po 19.1.2013

Vláda schválila návrh novely zákona o daních z příjmů ve věci fyzických osob


Vláda schválila návrh novely zákona o daních z příjmů ve věci fyzických osob uplatňujících výdaje procentem příjmů. Těchto osob by se měly dotknout následující změny: * Současné procento výdajových paušálů má zůstat zachováno. Změny se nedotknou živnostníků, jak je v médiích často prezentováno. * U činností spadajících do výdajových paušálů ve výši 40 % (podnikání podle zvláštních předpisů, jiná samostatná výdělečná činnost) bude absolutní výše odpočtu prostřednictvím výdajového paušálu omezena částkou 800 000 Kč. * U činností spadajících do výdajových paušálů ve výši 30 % (pronájem obchodního majetku podle § 7, pronájem podle § 9) bude absolutní výše odpočtu prostřednictvím výdajového paušálu omezena částkou 600 000 Kč. * Osoby uplatňující výdaje paušálem u příjmů podle z podnikání podle § 7 nebo z pronájmu podle § 9 nemohou uplatnit slevy na manželku ani daňové zvýhodnění na dítě, pokud součet dílčích základů, u nichž byly uplatněny výdaje paušálem, je vyšší než 50 % z celkového základu daně. * Pro roky 2013 až 2015 má být zavedeno tzv. solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z tzv. nadlimitního příjmu. Daň se bude zvyšovat, pokud součet hrubého příjmu (nikoli "superhrubé mzdy") a dílčího základu daně z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (čistého příjmu z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti), přesáhne v tomto zdaňovacím období 48násobek průměrné mzdy. * Pro roky 2013 až 2015 je navrhováno úplně zrušení maximální vyměřovacího základu pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

po 11.6.2012
Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č.489. jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linka


Podporujeme

VOŠ Kolárova
Podporujeme studenty z VoŠ Kollárova při získávání jejich praxe.EU 
 
Volejte: 222 221 894
Pište: info@auditdane.cz

Auditorské služby


Audit účetní uzávěrky
Audit neziskových organizací
Audit projektů z EU
Prověrka účetní závěrky

O společnosti


O nás
Reference
Kontakty
Ceník služeb

AUDIT DANĚ CZ s.r.o.
© 2013
Blanická 1008/28
Praha 2, 120 00